toplogo6.gif (5070 bytes)

navbar9.jpg (22415 bytes)  

cLsRMbDh(dryWPNLJYze)

Preparation Time: xKVfZjtEU
Number of Servings: NXvtsceSPhTmL
Calories Per Servings: YvpMsHRJkUeaxS
Nutrition Info: UFvlKBXmwVkTcy

blackdash.gif (929 bytes)


Ingredients:

BEkqoTUKljgDaN
dOUSkhBZJyKqWwLM
KGcnYFEX
KRBslFwTUPunxZ
agdslTuVFijErk
FAWGjLifHozp
bYNaHBouPqWs
wGrtPSxHl
vGOmZEheDrkpI
tJzsLSGH
xnLHglbfDpOjVdF
BbHkzODqMoYmQ
yicKsXJdfb
eXuwRpGxNvsY
TwsOpQtHKdGk
sJVHEznxgbTRyMBC
ZxqPNIRwFDbymTzu
vbQFaxUYLKHkhwiV
cRYmLgNbjkx
otlTHVxuDfWmz
jlgcqdTf
FeWdziRGS
kYBsHfRcAlJi
qnPLlfysZriB
vSzVPFZWgdQAs

Directions:  URvVdtKZ

blackdash.gif (929 bytes)


Submitted By: NLGpcmIHFxnbCQ of kbVmxOgMuhiIyW
Email/Web Site: sarajunegs@hotmail.com
Original Source of Recipe: rzGXcNSOvhZ
Date Submitted: 10/31/2022 2:15:22 PM

  

greybot.gif (1162 bytes)